Walne Zebranie Członków SKPB Warszawa - 13.04.2016

Zarząd SKPB Warszawa informuje o zwołaniu corocznego Walnego Zebrania (sprawozdawczo-wyborczego) Członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie, które odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa) w sali 437. Zebranie w I terminie rozpocznie się o godz. 17:45, a w przypadku braku połowy Członków zwyczajnych Koła II termin rozpocznie się o godz. 18:00.

W programie Zebrania m. in. :

  • prezentacja sprawozdań merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2015
  • prezentacja sprawozdań Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
  • wybór nowych władz Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania:
1.    Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie Krzysztofa Chodorowskiego
2.    Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
3.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
4.    Wybór Komisji Mandatowej
5.    Wybór Komisji Wnioskowej
6.    Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad
7.    Przedstawienie nowych Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa
8.    Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2015
9.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
10.    Dyskusja nad sprawozdaniami
11.    Podsumowanie prac Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2015/2016
12.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
13.    Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia SKPB Warszawa w roku 2015
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia SKPB Warszawa za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
16.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia SKPB Warszawa
17.    Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
18.    Głosowanie nad wyborem Prezesa Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
19.    Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
20.    Głosowanie nad wyborem Członków Zarządu Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
21.    Zgłaszanie kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
22.    Głosowanie nad wyborem Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
23.    Zgłaszanie kandydatur na Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
24.    Głosowanie nad wyborem Członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia SKPB Warszawa kadencji 2016/2017
25.    Powołanie Nowego Funduszu Pomocy Przewodnickiej
26.    Dyskusja nad aktualną działalnością Stowarzyszenia SKPB Warszawa
27.    Wolne wnioski
28.    Ustalenie wysokości składki członkowskiej
29.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia SKPB Warszawa przez Przewodniczącego Zebrania

Zapraszamy do uczestnictwa!

Zarząd SKPB Warszawa

Tags: